En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se hace constar:

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: El titular del/los dominio/s web es Grupo Buenos Aires S.L., con domicilio en Sitges, C/ de Port Alegre, 21 con N.I.F.: B-63267439. Correo electrónico de contacto: buenosaires.restaurante@gmail.com

2. USUARIOS: El acceso y/o uso de este sitio web de Grupo Buenos Aires S.L. atribueix la condició d'USUARI,,es,que accepta,,es,des d'aquest accés i / o ús,,es,els presents termes d'ús,,es,Ús del lloc web,,es,www.buenosairesgrill.es proporciona l'accés a articles,,es,informacions i dades,,es,des d'ara,,es,"Els continguts",,es,propietat de Grup Buenos Aires S.L.,,es,L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del web,,es,L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que Grup Buenos Aires S.L,,es,ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu,,es,a no emprar-los per,,es,jo,,en, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, los presentes términos de uso.

3. USO DEL SITIO WEB: www.buenosairesgrill.es proporciona el acceso a artículos, informaciones y datos (en adelante, “los contenidos”) propiedad de Grupo Buenos Aires S.L.. El USUARIO asume la responsabilidad del uso de la web.

El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos que Grupo Buenos Aires S.L. ofrece a través de su web y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para:

(i) incórrer en activitats il·lícites,,es,il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic,,es,ii,,en,difondre continguts o propaganda de caràcter racista,,es,xenòfob,,es,pornogràfic-il·legal,,es,d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans,,es,iii,,en,provocar danys en els sistemes físics i lògics de Grup Buenos Aires S.L.,,es,dels seus proveïdors o de terceres persones,,es, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Grupo Buenos Aires S.L., de sus proveedores o de terceras personas, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats,,es,iv,,en,intentar accedir i,,es,si és el cas,,es,utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges,,es,es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona,,es,que siguin discriminatoris,,es,xenòfobs,,es,racistes,,es,pornografia,,pt; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

Grupo Buenos Aires S.L. se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atemptin contra la joventut o la infància,,es,l'ordre o la seguretat pública o que,,es,segons la seva opinió,,es,no resultessin adequats per a la seva publicació,,es,En qualsevol cas,,es,no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que puguin crear-se,,es,d'acord amb el que preveu la normativa d'aplicació,,es,POLÍTICA DE PRIVACITAT,,es,Protecció de dades,,es,Finalitat de les dades recollides i CONSENTIMENT al tractament.,,es,D'acord amb el que preveu l'article,,es,LOPD,,fr, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.

En cualquier caso, Grupo Buenos Aires S.L. no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través del blog u otras herramientas de participación que puedan crearse, conforme a lo previsto en la normativa de aplicación.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD. PROTECCIÓN DE DATOS:

4.1. Finalidad de los datos recabados y CONSENTIMIENTO al tratamiento.-

Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la LOPD, s'informa a l'usuari que,,es,mitjançant els formularis de registre del web,,es,es recullen dades,,es,que s'emmagatzemen en un fitxer,,es,amb l'exclusiva finalitat d'enviament de comunicacions electròniques,,es,com ara,,es,butlletins,,es,butlletins de notícies,,en,noves entrades,,es,missatges,,en,així com altres comunicacions que Grup Buenos Aires S.L,,es,entén interessants per als seus USUARIS,,es,Els camps marcats com d'emplenament obligatori,,es,són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada,,es,Únicament el titular tindrà accés a les seves dades,,es,i sota cap concepte,,es, mediante los formularios de registro de la web, se recaban datos, que se almacenan en un fichero, con la exclusiva finalidad de envío de comunicaciones electrónicas, tales como: boletines (newsletters), nuevas entradas (posts), así como otras comunicaciones que Grupo Buenos Aires S.L. entiende interesantes para sus USUARIOS. Los campos marcados como de cumplimentación obligatoria, son imprescindibles para realizar la finalidad expresada.

Únicamente el titular tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, aquestes dades seran cedides,,es,compartits,,es,transferits,,pt,ni venuts a cap tercer,,es,L'acceptació de la política de privacitat,,es,mitjançant el procediment establert de doble opt-in,,es,s'entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc - de l'article,,es,de la LOPD de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s'exposen en el present document,,es,així com a la transferència internacional de dades que es produeix,,es, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero.

La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido de doble opt-in, se entenderá a todos los efectos como la prestación de CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO – del artículo 6 de la LOPD– del USUARIO al tratamiento de los datos de carácter personal en los términos que se exponen en el presente documento, así como a la transferencia internacional de datos que se produce, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades que es diran en el punt,,es,Compliment de la normativa d'aplicació.,,es,compleix amb les directrius de la Llei Orgànica,,es,de desembre de protecció de dades de caràcter personal,,es,el Reial Decret,,es,de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent i d'aplicació en cada moment,,es 4.9.

4.2. Cumplimiento de la normativa de aplicación.-

Grupo Buenos Aires S.L. cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica y demás normativa vigente y de aplicación en cada momento, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari,,es,Així mateix,,es,informa que dóna compliment a la Llei,,es,de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment,,es,En compliment del que estableix la LOPD,,es,l'informem que les dades subministrades,,es,així com aquelles dades derivades de la seva navegació,,es.

Asimismo, Grupo Buenos Aires S.L. informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al USUARIO para el tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que los datos suministrados, así como aquellos datos derivados de su navegación, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Grup Buenos Aires S.L,,es,i tractats per a la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que subscrigui,,es,Addicionalment,,es,l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los,,es,per qualsevol mitjà,,es,inclòs el correu electrònic,,es,de productes i serveis de Grup Buenos Aires S.L.,,es,En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment,,es. y tratados para la finalidad de atender su solicitud y el mantenimiento de la relación que se establezca en los formularios que suscriba.

Adicionalmente, el USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con la finalidad de informarles, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, de productos y servicios de Grupo Buenos Aires S.L..

En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada anteriormente, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l'apartat "Exercici de Drets ARCO",,es,Mesures de Seguretat.,,es,l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració,,es,pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat,,es,tenint en compte l'estat de la tecnologia,,es.

4.3. Medidas de Seguridad.-

Grupo Buenos Aires S.L. le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats,,es,tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural,,es,Tot això de conformitat amb el que preveu l'Art,,es,de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD,,es,ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització,,es,Mantenint contínuament la supervisió,,es,control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades,,es,Exercici de Drets ARCO,,es,accés,,es, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en el Art. 9 de la LOPD y el Título VIII del RLOPD.

Asimismo, Grupo Buenos Aires S.L. ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la confidencialidad e integridad de la información en su organización. Manteniendo continuamente la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.

4.4. Ejercicio de Derechos ARCO: Acceso, rectificació,,es,Cancel·lació i Oposició.,,es,Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web www.buenosairesgrill.es,,es,podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés,,es,rectificació,,es,cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers,,es,L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Grup Buenos Aires S.L,,es,amb la referència "Protecció de dades / Grup Buenos Aires S.L.",,es, Cancelación y Oposición.-

Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a través de la web www.buenosairesgrill.es, podrán dirigirse al titular de la misma con el fin de poder ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos incorporados en sus ficheros.

El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida a Grupo Buenos Aires S.L. con la referencia “Protección de datos/ Grupo Buenos Aires S.L.”, especificant les seves dades,,es,acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l'adreça,,es,Sitges,,ca,També podrà exercitar els drets ARCO,,es,a través del correu electrònic,,es,enllaços,,en,Com un servei als nostres visitants,,es,nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per Grup Buenos Aires S.L.,,es,Per això Grup Buenos Aires S.L,,es,no garanteix,,es,ni es fa responsable de la licitud,,es,fiabilitat,,es,utilitat,,es, acreditando su identidad y los motivos de su solicitud en la siguiente dirección:
Grupo Buenos Aires S.L.
C/ de Port Alegre, 21
08870 Sitges
También podrá ejercitar los derechos ARCO, a través del correo electrónico: buenosaires.restaurante@gmail.com

4.5. Links

Como un servicio a nuestros visitantes, nuestro sitio web puede incluir hipervínculos a otros sitios que no son operados o controlados por Grupo Buenos Aires S.L.. Por ello Grupo Buenos Aires S.L. no garantiza, ni se hace responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat,,es,Si us plau,,es,abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Grup Buenos Aires S.L.,,es,tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres,,es,Política de “Cookies”,,ca,Una galeta és un arxiu d'informació que el servidor d'aquest lloc web envia al dispositiu,,es,ordinador,,es,telèfon intel·ligent,,en,tauleta,,en. Por favor, antes de proporcionar su información personal a estos sitios web ajenos a Grupo Buenos Aires S.L., tenga en cuenta que sus prácticas de privacidad pueden diferir de las nuestras.

4.6. Política de “Cookies”

Una cookie es un archivo de información que el servidor de este sitio web envía al dispositivo (ordenador, smartphone, tablet, etcètera) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip,,es,utilitza diversos tipus de cookies,,es,analítiques i socials,,es,únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l'usuari en el lloc web,,es,sense cap tipus d'objecte publicitari o similar,,es,per a l'anàlisi i elaboració d'estadístiques de la navegació que l'usuari realitza en el lloc web,,es,aí com per compartir els continguts en xarxes socials,,es,Google ,,en,Linkedin,,en,Disqus,,en.

Grupo Buenos Aires S.L. utiliza diversos tipos de cookies (tècniques, analíticas y sociales) únicamente con la finalidad de mejorar la navegación del usuario en el sitio web, sin ningún tipo de objeto publicitario o similar, para el análisis y elaboración de estadísticas de la navegación que el USUARIO realiza en el sitio web, aí como para compartir los contenidos en redes sociales (Google , refilo, Linkedin, Disqus)

Grupo Buenos Aires S.L. s'utilitza en aquest lloc web les galetes que es detallen a continuació,,es,galetes tècniques,,es,Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi ha com,,es,per exemple,,es,controlar el trànsit i la comunicació de dades,,es,identificar la sessió,,es,accedir a parts d'accés restringit,,es,recordar els elements que integren una comanda,,es,realitzar el procés de compra d'una comanda,,es,realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment,,es:

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al USUARIO la navegación a través de la página web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilitzar elements de seguretat durant la navegació,,es,emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials,,es,Les galetes de Google Analytics,,en,Són galetes de tercers,,es,Google Inc.,,en,d'anàlisi que permeten el seguiment i anàlisi del comportament dels USUARIS dels llocs web als que estan vinculades,,es,La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web,,es, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Cookies de Google Analytics: Son cookies de terceros (Google Inc.) de análisis que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los USUARIOS de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels USUARIS d'aquests llocs,,es,aplicacions i plataformes,,es,per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els USUARIS del servei,,es,emmagatzema les galetes en els servidors en Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers,,es,Segons Google no guarda l'adreça IP de l'usuari,,es,Més informació sobre Google Analytics en els següents enllaços,,es,www.google.com/analytics/ i http,,en, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los USUARIOS del servicio.

analítica, almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Según Google no guarda la dirección IP del USUARIO.

Más información sobre Google Analytics en los siguientes enlaces:

www.google.com/analytics/ y http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/,,en,Si vols informació sobre l'ús que Google dóna a les galetes adjuntem aquest altre enllaç,,es,developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage,,en,hl = és,,es,SWA 1 =,,so,galetes socials,,es,YouTube,,en,etcètera,,en,galetes de tercers,,es,és a dir,,es,xarxes socials externes i de tercers,,es,la temporalitat i finalitat depèn de cada xarxa social,,es,L'usuari podrà -en qualsevol moment,,es,triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant,,es,- La configuració del navegador,,es,des,,es

Si deseas información sobre el uso que Google da a las cookies adjuntamos este otro enlace: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1).

Cookies sociales: Google , Facebook, YouTube, refilo, etcètera: cookies de terceros, es decir, redes sociales externas y de terceros, cuya temporalidad y finalidad depende de cada red social.

El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante:

– La configuración del navegador; por ejemplo:

crom, desde: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer, desde: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, desde: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

safari, desde: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera, desde: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

– Existen herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.

Ni esta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes,,es,Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les galetes i des d'aquests navegadors has d'efectuar el teu dret a eliminació o desactivació de les mateixes,,es,Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors,,es.

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde esos navegadores debes efectuar tu derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la teva decisió de no acceptació de les mateixes,,es,L'acceptació de la present política de privacitat implica que l'usuari ha estat informat d'una forma clara i completa sobre l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades,,es,així com que Grup Buenos Aires S.L,,es,disposa del consentiment de l'usuari per l'ús de les mateixes tal com estableix l'article,,es.

La aceptación de la presente política de privacidad implica que el usuario ha sido informado de una forma clara y completa sobre el uso de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (galetes) así como que Grupo Buenos Aires S.L. dispone del consentimiento del usuario para el uso de las mismas tal y como establece el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic,,es,LSSI-CE,,fr,Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de galetes no dubtis a comunicar-te amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic buenosaires.restaurante@gmail.com,,es,Menors d'edat,,es,El web de Grup Buenos Aires S.L,,es,no es dirigeix ​​a menors d'edat,,es,El titular del web declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit,,es,Modificació de la Política de Privacitat,,es (LSSI-CE).

Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dudes en comunicarte con nosotros a través de la dirección de correo electrónico buenosaires.restaurante@gmail.com

4.7. Menores de edad

La web de Grupo Buenos Aires S.L. no se dirige a menores de edad. El titular de la web declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.

4.8. Modificación de la Política de Privacidad

Grupo Buenos Aires S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat,,es,d'acord al seu propi criteri,,es,motivat per un canvi legislatiu,,es,jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades,,es,Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació,,es,L'ús de la web després d'aquests canvis,,es,implicarà l'acceptació dels mateixos,,es,Responsable del fitxer,,es,i encarregats del tractament.,,es,El responsable del fitxer de dades és Frank Pijnenburg,,es, de acuerdo a su propio criterio, motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días antes de su efectiva aplicación. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la aceptación de los mismos.

4.9. Responsable del fichero, y encargados del tratamiento.-

El responsable del fichero de datos es Frank Pijnenburg.

Com encarregats de tractament aliens a l'esmentat responsable,,es,ha contractat els serveis de hosting a Frank Pijnenburg,,es,Identificat amb la marca comercial Happy2design4u,,es,con domicilio social en Calle Pintor Marià Carbonellopis,,ca,º,,en,ª,,en,amb N.I.E.,,it,X-1344467-W,,en,que proporciona els serveis de hosting del web,,es,Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia nord-americana The Rocket Science Group,,es,LLC,,en,Identificada per la marca comercial "MailChimp",,es:

Grupo Buenos Aires S.L. ha contratado los servicios de hosting a Frank Pijnenburg (Identificado con la marca comercial Happy2design4u), con domicilio social en Calle Pintor Marià Carbonellopis, 28, 3º, 1ª, 08870 Sitges, con N.I.E.: X-1344467-W, que proporciona los servicios de hosting de la Web.

Los servicios de suscripción por correo electrónico y envío de newsletters a la compañía norteamericana The Rocket Science Group, LLC (Identificada por la marca comercial “MailChimp”). La subscripció al bloc comporta que les dades introduïdes són transferits als servidors de l'esmentada companyia,,es,suposant una transferència internacional de dades que l'usuari consent de manera expressa amb l'acceptació de la present política de privacitat,,es,S'ha exigit a aquests encarregats de tractament el compliment de les disposicions normatives d'aplicació en matèria de protecció de dades,,es,en el moment de la seva contractació,,es,PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL,,es,per si o com a cessionari,,es, suponiendo una transferencia internacional de datos que el USUARIO consiente de manera expresa con la aceptación de la presente política de privacidad.

Se ha exigido a dichos encargados de tratamiento el cumplimiento de las disposiciones normativas de aplicación en materia de protección de datos, en el momento de su contratación.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Grupo Buenos Aires S.L. por sí o como cesionario, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web,,es,així com dels elements continguts en la mateixa,,es,a títol enunciatiu,,es,imatges,,es,so,,es,àudio,,en,vídeo,,pt,programari i de text,,gl,marques o logotips,,es,combinacions de colors,,es,estructura i disseny,,es,selecció de materials usats,,es,programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament,,es,accés i ús,,es,titularitat de Grup Buenos Aires S.L,,es,o bé dels seus llicenciants,,es,Tots els drets reservats,,es, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etcètera), titularidad de Grupo Buenos Aires S.L. o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Grup Buenos Aires S.L.,,es,serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor,,es,Queden expressament prohibides la reproducció,,es,la distribució i la comunicació pública,,es,inclosa la seva modalitat de posada a disposició,,es,de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web,,es,amb fins comercials,,es,en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic,,es,sense l'autorització de Grup Buenos Aires S.L.,,es, será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Grupo Buenos Aires S.L..

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Grup Buenos Aires S.L.,,es,Podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los,,es,copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui,,es,únicament i exclusivament,,es,per al seu ús personal i privat,,es,L'usuari s'haurà d'abstenir de suprimir,,es,canvi,,pt. Podrá visualizar los elementos de la web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Grup Buenos Aires S.L.,,es,EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT,,es,no es fa responsable,,es,en cap cas,,es,dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar,,es,per errors o omissions en els continguts,,es.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: Grupo Buenos Aires S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: por errores u omisiones en los contenidos, per falta de disponibilitat del lloc web - el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics - així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts,,es,tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-,,es,MODIFICACIONS,,es,es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web,,es,podent canviar,,es, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

7. MODIFICACIONES: Grupo Buenos Aires S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva web,,es,POLÍTICA D'ENLLAÇOS,,es,Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet al web de Grup Buenos Aires S.L,,es,s'haurà de sotmetre les següents condicions,,es.

8. POLÍTICA DE ENLACES:

8.1. Las personas o entidades que pretendan realizar o realicen un hiperenlace desde una página web de otro portal de Internet a la web de Grupo Buenos Aires S.L. deberá someterse las siguientes condiciones:
- No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Grup Buenos Aires S.L,,es,- No s'establiran deep-links ni enllaços IMG o d'imatge,,es,ni frames amb el web de Grup Buenos Aires S.L,,es,sense la seva prèvia autorització expressa,,es,- No s'establirà cap manifestació falsa,,es,inexactes o incorrectes sobre el lloc web del Grup de Buenos Aires S.L.,,gl,ni sobre els serveis o continguts de la mateixa,,es,Excepte aquells signes que formin part del hipervincle,,es.
– No se establecerán deep-links ni enlaces IMG o de imagen, ni frames con la web de Grupo Buenos Aires S.L. sin su previa autorización expresa.
– No se establecerá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de Grupo Buenos Aires S.L., ni sobre los servicios o contenidos de la misma. Salvo aquellos signos que formen parte del hipervínculo, la página web en la que se establezca no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a Grupo Buenos Aires S.L., salvo autorización expresa de éste.
– El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de relaciones entre Grupo Buenos Aires S.L. y el titular de la página web o del portal desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de Grupo Buenos Aires S.L. dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal,,es,- Grup Buenos Aires S.L,,es,no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi el hipervincle,,es,ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos,,es,El lloc web de Grup Buenos Aires S.L,,es,pot posar a disposició de l'usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers,,es,Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció,,es.
– Grupo Buenos Aires S.L. no será responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web o portal desde el cual se realice el hipervínculo, ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en los mismos.

8.2. El sitio web de Grupo Buenos Aires S.L. puede poner a disposición del usuario conexiones y enlaces a otros sitios web gestionados y controlados por terceros. Dichos enlaces tienen como exclusiva función, la de facilitar als usuaris la recerca d'informació,,es,continguts i serveis a Internet,,es,sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment,,es,recomanació o invitació per a la visita dels mateixos,,es,no comercialitza,,es,dirigeix ​​ni,,ja,ni controla prèviament,,es,ni fa propis els continguts,,es,serveis,,es,informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web,,es,no assumeix cap tipus de responsabilitat,,es,ni tan sols de forma indirecta o subsidiària,,es,pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l'accés,,es, contenidos y servicios en Internet, sin que en ningún caso pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos.
Grupo Buenos Aires S.L. no comercializa, ni dirige, ni controla previamente, ni hace propios los contenidos, servicios, informaciones y manifestaciones disponibles en dichos sitios web.
Grupo Buenos Aires S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso, manteniment,,es,ús,,es,licitud,,ca,fiabilitat i utilitat dels continguts,,es,informacions,,es,comunicacions,,es,opinions,,es,manifestacions,,es,productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Grup Buenos Aires S.L,,es,i que resultin accessibles a través d'www.buenosairesgrill.es,,es,DRET D'EXCLUSIÓ,,es,es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís,,es,a instància pròpia o d'un tercer,,es, uso, qualitat, licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones, manifestaciones, productos y servicios existentes u ofrecidos en los sitios web no gestionados por Grupo Buenos Aires S.L. y que resulten accesibles a través de www.buenosairesgrill.es

9. DERECHO DE EXCLUSIÓN: Grupo Buenos Aires S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús,,es,GENERALITATS,,es,perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret,,es,MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA,,es,podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades,,es,sent degudament publicades com aquí apareixen,,es.
10. GENERALIDADES: Grupo Buenos Aires S.L. perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

11. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: Grupo Buenos Aires S.L. podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades,,es,LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ,,es,La relació entre Grup Buenos Aires S.L,,es,i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona,,es,llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa,,es.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La relación entre Grupo Buenos Aires S.L. y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, salvo que la Ley aplicable disponga otra cosa.